5 kwietnia 2012

Wartość księgowa

Zrozumienie pojęcia wartości księgowej nie jest celem samym w sobie, choć nawet samo w sobie może być pożyteczne. Celem nadrzędnym jest zrozumienie czym jest realna wartość firmy, z czego wynika i co się na nią składa, oraz jak dążenie do budowania wartości wpływa na naszą codzienną pracę, którą wykonujemy bądź powinniśmy wykonywać w IT. Wartość księgowa jest tylko jednym z elementów tej układanki, tym elementem, od którego zaczniemy.

Wartość księgowa to, mówiąc prostym językiem, wartość jaka wynika z ksiąg – ksiąg które prowadzą księgowe i księgowi. Mówiąc precyzyjniej, wartość księgowa przedsiębiorstwa (WK) to wartość aktywów (A) pomniejszona o wartość kapitału obcego, czyli długi (D). Chcąc zapisać to wzorem otrzymamy zależność WK = A – D.

Aktywa są to zasoby majątkowe przedsiębiorstwa o wiarygodnie określonej wartości, których posiadanie ma być w przyszłości źródłem uzyskania korzyści ekonomicznych. Mówiąc prościej, aktywa jest to majątek firmy. Do aktywów zaliczamy budynki i maszyny, towary które firma posiada w magazynach i pieniądze na rachunkach bankowych, ale także wartości niematerialne i prawne takie jak koncesje, patenty i marki. Oczywiście wszystko to musi być wycenione w jednostkach pieniężnych.

Kapitał obcy, czyli długi, to wszelkie zobowiązania firmy które podlegają spłacie, tzn. pieniądze które kiedyś będą musiały wypłynąć z firmy. Zauważmy, że jeśli firma nie ma żadnych zobowiązań finansowych, to wartość księgowa tej firmy równa się wartości jej aktywów, a więc sumarycznej wartości poszczególnych składników jej majątku.

Brak komentarzy: